Prawo kontraktowe i konsumenckie Oświęcim

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, itp.
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia praw strony w umowie (weksle, poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw, hipoteka, kary umowne itp.),
  • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu, groźby i z powodu innych wad oświadczeń woli,
  • sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń wynikających z umów (o zapłatę, o wykonanie umowy, o odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy, roszczenia z kar umownych, itp),
  • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa konsumenckiego (umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, roszczenia z rękojmi za wady i gwarancji jakości, sprawy związane z klauzulami niedozwolonymi abuzywnymi w umowach).

Zapraszam do kontaktu pod numer 606 491 614! Fachowo doradzę najlepsze rozwiązanie.