Obszar praktyki

Poniżej przedstawiono katalog zagadnień, w zakresie których moja kancelaria świadczy usługi prawne, przy czym zestawienie to zawiera jedynie przykładowe wyliczenie spraw najczęściej spotykanych w mojej dotychczasowej praktyce zawodowej. Jednym z priorytetów prowadzonej przeze mnie kancelarii jest dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań klienta, dlatego też jeżeli nie znaleźli tu Państwo interesującego Was zagadnienia, proszę o kontakt.

Nieruchomości, własność i prawa rzeczowe, w tym w szczególności:
- sprawy o zasiedzenie,
- sprawy o zniesienie współwłasności,
- sprawy o ustanowienie, zniesienie lub zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności,
- sprawy o ustanowienie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu,
- powództwa windykacyjne ( w tym o eksmisję) - o wydanie nieruchomości,
- powództwa posesoryjne - o ochronę i przywrócenie posiadania nieruchomości,
- powództwo negatoryjne - o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zakazanie dalszych naruszeń,
- badanie i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
- dokonywanie wpisów w księgach wieczystych,
- prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów,
- zaskarżenie podwyżki czynszu najmu,
- dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenia,
- sprawy reprywatyzacyjne,
- sprawy o uwłaszczenie,
- zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
- sprawy o ustanowienie zarządcy przymusowego na nieruchomości,
- sprawy o zapłatę nakładów poczynionych na nieruchomość,
- sprawy o zakazanie immisji,
- wynikające z tzw. "prawa zabudowy",
- rozgraniczeniowe,
- roszczenia wynikające z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości (o wykonanie umowy, o odszkodowanie za niewykonanie umowy).

Prawo spadkowe, a w tym:
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
- sprawy o dział spadku,
- sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
- sprawy o zachowek,
- doradztwo w zakresie zasad sporządzania i wykonywania praw testamentów, zapisów, poleceń.

Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności:
- sprawy o rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
- sprawy o separację,
- zabezpieczenie alimentów na wypadek rozwodu bądź separacji,
- sprawy o alimenty,
- sprawy o zwolnienie przez Sąd obcokrajowca z obowiązku przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim,
- sprawy o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
- sprawy o zezwolenie przez Sąd na dokonanie czynności prawnej bez zgody drugiego małżonka,
- doradztwo w zakresie małżeńskich umów majątkowych, sprawy o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
- sprawy o zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego,
- sprawy o kontakty z dziećmi,
- sprawy pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka,
- sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania,
- sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
- doradztwo w zakresie roszczeń kobiet w ciąży wobec ojca dziecka,
- sprawy o ustanowienie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu:
- wypadków komunikacyjnych,
- błędów w sztuce medycznej,
- szkód górniczych,
- naruszenia dóbr osobistych,
- z tytułu posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych,
- z tytułu niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej,
- z tytułu tzw. zmarnowanego urlopu (roszczenia przeciwko biurom podróży).

Prawo kontraktowe i konsumenckie:
- sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, itp.
- doradztwo w zakresie zabezpieczenia praw strony w umowie (weksle, poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw, hipoteka, kary umowne itp.),
- sprawy o uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu, groźby i z powodu innych wad oświadczeń woli,
- sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń wynikających z umów (o zapłatę, o wykonanie umowy, o odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy, roszczenia z kar umownych, itp),
- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa konsumenckiego (umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, roszczenia z rękojmi za wady i gwarancji jakości, sprawy związane z klauzulami niedozwolonymi - abuzywnymi - w umowach).

Prawo karne:
- kompleksowa obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, a także obrona oskarżonego w procesie karnym, karnym skarbowym oraz wykroczeniowym,
- reprezentowanie osób pokrzywdzonych, dochodzących swoich roszczeń naprawienia szkody doznanej w wyniku przestępstwa lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
- sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
- sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo gospodarcze i handlowe:
- Prawo spółek
- Działalność gospodarcza
- Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
- Umowy, prawo kontraktowe
- Własność intelektualna
- Świadczenie usług drogą elektroniczną
- Prawo internetowe
- Ochrona danych osobowych
- Zamówienia publiczne

Prawo administracyjne:
- sporządzanie odwołań o decyzji administracyjnych,
- sporządzenie skarg do WSA i reprezentowanie klientów przez sądem,
- sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA i reprezentowanie klientów przez sądem,
- sporządzanie skarg do SKO.