Obszar praktyki

Jednym z priorytetów prowadzonej przeze mnie kancelarii jest dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań klienta.

Poniżej przedstawiono katalog zagadnień, w zakresie których moja kancelaria świadczy usługi prawne, przy czym zestawienie to zawiera jedynie przykładowe wyliczenie spraw najczęściej spotykanych w mojej dotychczasowej praktyce zawodowej. Jednym z priorytetów prowadzonej przeze mnie kancelarii jest dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań klienta, dlatego też jeżeli nie znaleźli tu Państwo interesującego Was zagadnienia, proszę o kontakt.

Nieruchomości, własność i prawa rzeczowe, w tym w szczególności:
– sprawy o zasiedzenie,
– sprawy o zniesienie współwłasności,
– sprawy o ustanowienie, zniesienie lub zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności,
– sprawy o ustanowienie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu,
– powództwa windykacyjne ( w tym o eksmisję) – o wydanie nieruchomości,
– powództwa posesoryjne – o ochronę i przywrócenie posiadania nieruchomości,
– powództwo negatoryjne – o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zakazanie dalszych naruszeń,
– badanie i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
– dokonywanie wpisów w księgach wieczystych,
– prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów,
– zaskarżenie podwyżki czynszu najmu,
– dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenia,
– sprawy reprywatyzacyjne,
– sprawy o uwłaszczenie,
– zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
– sprawy o ustanowienie zarządcy przymusowego na nieruchomości,
– sprawy o zapłatę nakładów poczynionych na nieruchomość,
– sprawy o zakazanie immisji,
– wynikające z tzw. „prawa zabudowy”,
– rozgraniczeniowe,
– roszczenia wynikające z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości (o wykonanie umowy, o odszkodowanie za niewykonanie umowy).

Prawo spadkowe, a w tym:
– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
– sprawy o dział spadku,
– sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
– sprawy o zachowek,
– doradztwo w zakresie zasad sporządzania i wykonywania praw testamentów, zapisów, poleceń.

Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności:
– sprawy o rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
– sprawy o separację,
– zabezpieczenie alimentów na wypadek rozwodu bądź separacji,
– sprawy o alimenty,
– sprawy o zwolnienie przez Sąd obcokrajowca z obowiązku przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim,
– sprawy o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
– sprawy o zezwolenie przez Sąd na dokonanie czynności prawnej bez zgody drugiego małżonka,
– doradztwo w zakresie małżeńskich umów majątkowych, sprawy o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
– sprawy o zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego,
– sprawy o kontakty z dziećmi,
– sprawy pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka,
– sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania,
– sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
– doradztwo w zakresie roszczeń kobiet w ciąży wobec ojca dziecka,
– sprawy o ustanowienie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu:
– wypadków komunikacyjnych,
– błędów w sztuce medycznej,
– szkód górniczych,
– naruszenia dóbr osobistych,
– z tytułu posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych,
– z tytułu niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej,
– z tytułu tzw. zmarnowanego urlopu (roszczenia przeciwko biurom podróży).

Prawo kontraktowe i konsumenckie:
– sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, itp.
– doradztwo w zakresie zabezpieczenia praw strony w umowie (weksle, poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw, hipoteka, kary umowne itp.),
– sprawy o uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu, groźby i z powodu innych wad oświadczeń woli,
– sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń wynikających z umów (o zapłatę, o wykonanie umowy, o odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy, roszczenia z kar umownych, itp),
– doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa konsumenckiego (umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, roszczenia z rękojmi za wady i gwarancji jakości, sprawy związane z klauzulami niedozwolonymi – abuzywnymi – w umowach).

Prawo karne:
– kompleksowa obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, a także obrona oskarżonego w procesie karnym, karnym skarbowym oraz wykroczeniowym,
– reprezentowanie osób pokrzywdzonych, dochodzących swoich roszczeń naprawienia szkody doznanej w wyniku przestępstwa lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
– sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
– sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo gospodarcze i handlowe:
– Prawo spółek
– Działalność gospodarcza
– Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
– Umowy, prawo kontraktowe
– Własność intelektualna
– Świadczenie usług drogą elektroniczną
– Prawo internetowe
– Ochrona danych osobowych
– Zamówienia publiczne

Prawo administracyjne:
– sporządzanie odwołań o decyzji administracyjnych,
– sporządzenie skarg do WSA i reprezentowanie klientów przez sądem,
– sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA i reprezentowanie klientów przez sądem,
– sporządzanie skarg do SKO.